អ្នកឧកញ៉ាឡេង ណាវ៉ាត្រា ប្រកាសចាក់វ៉ាក់សាំងបេីលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់

0
76

យោងតាមគណី facebook របស់ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានបង្ហោះមុននេះថា

ខ្ញុំបាទឡេងណាវ៉ាត្រា នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid19 ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ ខ្ញុំជឿជាក់និងការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។