យោងតាមគណីហ្វេប៊ុករបស់ ប្រុស ឡា តារារ៉េបបានបង្ហោះសាយ៉ាងខ្លីថា !

0
11
ក្រោយពីរការឃើញ សាររបស់ vidcooler  ប្រុស​ ឡា ក៍បាន​បង្ហើបសារតាម គណីហ្វេប៊ុករបស់ឋឮខ្លួនយ៉ាងខ្លី
បងប្អូនចាំស្តាប់សាច់រឿងទាំងសងខាងសិន ចាំវិនិច្ឆយ រាល់រឿងរ៉ាវ វាតែងតែមានដើមហេតុ
មេធាវីរបស់ខ្ញុំ កំពុងតែធ្វើការ
សូមអរគុណ