តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

0
87

សាំងធម្មតា = ៣,៤០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ
– ម៉ាស៊ូត = ៣,០៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ
បើធៀបទៅនិង​ខែមុន ឃើញថាមានការឡើងមួយកំរិត
តម្លៃប្រេង កាលពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែមករា
– សាំងធម្មតា = ៣,៣៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ
– ម៉ាស៊ូត = ៣,០០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ