ខណៈពេលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះ ជួបជុំគ្រួសារ នៅក្នុងម្លប់ មានបាយហូប តែក្រឡែកមកពួកគាត់វិញឈរ នៅហាលភ្លៀង ហាលខ្យល់គឺដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជា មាតុប្រទេសកម្ពុជា សូមបងប្អូនជួយសែរលើកទឹកចិត្តគាត់ម្នាក់មួយផង នៅវិរៈភាពដ៏អង្គអាចក្លាហាន និងលះបង់មួយនេះ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏