ពត៍មានអចលទ្រព្យ ៖ សូមចែករំលែកបន្ត ដើម្បីអោយអ្នកដ៏ទៃបានឃើញ